Perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa al plec de clàusules administratives generals i els plecs model de clàusules administratives particulars de Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt s.a.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres.

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, així com informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.