Model de gestió

 

 

El model de gestió de l'empresa municipal es basa en una organització per fases. Consisteix en la creació d'una fase per a cada un dels treballs objecte d'encomana. Així, cada projecte es constitueix en una fase amb autonomia de gestió i patrimoni separats. Cada promoció ha de ser viable per si mateixa, pensada i dissenyada de manera específica, del cap a la fi, i ser rigorosament administrada amb total autonomia econòmica. La vida d'aquestes fases és exactament la de la duració del projecte.
 
El personal estable de Gusam s.a. està format, en l'actualitat, per trenta-sis persones. Gusam s.a. delega en equips tècnics i jurídics externs la realització de cada un dels projectes urbanístics, i la seva contractació es realitza segons els procediments d'obligat compliment de publicitat i concurrència i els establerts en les normatives internes de la pròpia empresa.
 
Com ja s'ha mencionat, tots i cada un dels procediments son auditats anualment.