Qui som?

 

La societat municipal Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt s.a. (Gusam), va ser constituïda per l'ajuntament d'Arenys de Munt el 20 de gener de 2003 i va començar a operar el dia 1 de febrer d'aquest mateix any. 

La societat té per objecte:

 • La promoció del sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i d'equipaments. 
 • La remodelació, rehabilitació i reforma de zones urbanes.
 • La gestió del sòl no urbanitzable de titularitat municipal, de qualsevol tipus i nivell de protecció.
 • La redacció, gestió i execució de plans d'ordenació urbanística, projectes d'urbanització i d'obres i aquells instruments i documents d'ordenació i gestió urbanística contemplats a la legislació urbanística. Les activitats urbanístiques poden ser tant la preparació del sòl i rehabilitació o remodelació urbana, com la realització d'obres d'infraestructura i dotació de serveis urbanístics.
 • La promoció, construcció, rehabilitació i explotació, en qualsevol regim admès en dret, de tota classe d'immobles destinats tant a serveis i usos públics com a activitats industrials terciàries, agrícoles i residencials, ja sigui en règim lliure com protegit o subvencionat. La realització de funcions i la prestació de serveis públics que li sol.liciti o delegui de forma expressa l'ajuntament d'Arenys de Munt, relacionades amb la planificació i gestió urbanística, amb l'habitatge, les infraestructures, la prestació de serveis i execució d'obres municipals, la política del sòl i la gestió i explotació de béns tant patrimonials com de domini públic.
 • La gestió, explotació i administració dels serveis públics d’abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram i depuració d’aigües residuals, incloent totes les fases del cicle integral de l’aigua, així com el manteniment, reposició, millora i ampliació de xarxes i construcció d’infraestructures hidràuliques, dipòsits, obres de captació i el subministrament i comercialització de l’aigua, així com totes aquelles accessòries, complementaries i derivades d’aquests serveis.
 • La gestió, explotació i administració del negoci de producció, venda, utilització, i distribució d’energia elèctrica, sigui quina sigui la font de producció d’energia, incloent de forma específica les renovables.
 • La gestió, explotació i administració d’instal·lacions i complexes de serveis municipals ja siguin titularitat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, propietat de la Societat Municipal, d’altres poders adjudicadors o concessionats a tercers, incloent la gestió, explotació i administració d’aparcaments.
 • La Societat municipal podrà col·laborar en aquelles tasques de gestió recaptatòria que, sense implicar l’exercici de autoritat, estiguin encaminades al  cobrament d’ingressos de dret públic, ja siguin de caràcter tributari o extratributari.
 • L’execució d’aquella obra pública, ja sigui civil o projectes d’obres locals, que li sigui encomanades per l’Ajuntament o altres poders adjudicadors.
 • La gestió, explotació i administració de qualsevol servei municipal, ja sigui de prestació obligatòria o voluntària per part de l’Ajuntament.
 • La gestió, explotació i administració de serveis en matèria d’educació, formació i dinamització educativa relacionades amb el coneixement de l’entorn, la salut, el lleure, la cultura, el medi ambient, la qualificació professional, l’art en totes les seves variants, l’esport, l’exclusió social o altres de caràcter social.
 • La Societat Municipal té la condició de mitja propi instrumental i servei tècnic de l’Ajuntament d‘Arenys de Munt i dels poders adjudicadors dependents d’aquest, de manera que les relacions amb aquests poders adjudicadors son de caràcter instrumental i no contractual, per la qual cosa, a tots els efectes, tenen caràcter intern, dependent i subordinat.

 

Amb aquesta finalitat, la societat podrà assumir les competències municipals delegables i que siguin susceptibles de gestió en forma de societat mercantil, de conformitat amb la legislació urbanística, així com les funcions de gerència urbanística previstes a la legislació i reglamentació urbanística, prèvia delegació expressa, en cada Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.