Funcionament orgànic

 

 

Al llarg de l'any es realitzen un mínim de 4 reunions de caràcter ordinari per part del Consell d'administració de la societat i un promig de 2 reunions extraordinàries.
 
Tanmateix, els membres del Consell també formen part de les meses de contractació que es constitueixen segons el desenvolupament dels treballs en curs. A part, els membres del Consell assisteixen habitualment a les reunions informatives que es realitzen a petició del president.
 
La Junta General es reuneix, com a mínim, un cop a l'any per aprovar els comptes de l'exercici, l'informe de gestió i l'aplicació del repartiment de fons.
 
Els comptes i procediments de cada una de les seves fases o promocions, són des dels seus origens auditats anualment per professionals externs i independents.