La Junta General de GUSAM s.a. aprova el Comptes Anuals de l’exercici 2015

La Junta General de la societat municipal GUSAM s.a. es va reunir aquest passat dijous 30 de juny, en sessió ordinària, per aprovar la memòria, els comptes anuals i la distribució del resultat de l’exercici 2015.

Aquest ha estat el tercer exercici sencer en què GUSAM ha gestionat tots els serveis municipals que li han estat encarregats per l’Ajuntament durant els anys 2011 i 2012: cicle integral de l’aigua, deixalleria, escola bressol i neteja d’edificis.

El resultat de l’exercici ha estat positiu, amb un superàvit de 148.902,96 euros que es distribuirà a reserves de la societat. La xifra total d’ingressos reflectit en el compte d’explotació és superior al milió i mig d’euros, fruit de les activitats que realitza actualment l’empresa municipal.

A banda d’aquest superàvit, és rellevant destacar que aquest exercici 2015 la societat municipal no ha rebut cap subvenció de l’Ajuntament, tal i com venia succeint des de l’any 2010.

A part d’aquests resultats econòmics positius, s’han realitzat inversions i millores en els serveis gestionats. Algunes d’aquestes intervencions han estat:

- En el servei del cicle integral de l’aigua, s’han substituït diverses canonades, instal·lat comptadors sectorials i millorat algunes instal·lacions, el que ha permès mantenir estable el rendiment de la xarxa en un 67% aproximat.

- Pel que fa al servei de deixalleria s’ha fet una reorganització completa de l’emmagatzematge dels materials, aprofitant les obres del tancament perimetral realitzades. S’ha continuat amb la implantació del sistema de targetes pels usuaris, i s’ha potenciat la reutilització dels materials amb expositor i gestió de demandes.

- En relació al servei d’escola bressol, s’ha activat el Pla d’autoprotecció, s’han renovat els materials pel desenvolupament de nous continguts pedagògics i s’ha donat formació especialitzada en manipulació d’aliments a l’equip docent.

- En el servei de neteja d’edificis, s’han fet neteges extraordinàries d’espais com l’Hotel d’Entitats per a ubicació del magatzem d’aliments, l’envelat durant la Festa Major i el Mercat Municipal després de les obres de rehabilitació d’aquest espai.

Els comptes van ser aprovats per unanimitat de tots els membres de la Junta General que van assistir a la sessió.

Dimecres, 3 Agost, 2016 - 08:56