La Junta General de GUSAM s.a. aprova el Comptes Anuals de l’exercici 2016

La Junta General de la societat municipal GUSAM s.a. es va reunir el passat dijous 22 de juny, en sessió ordinària, per aprovar la memòria, els comptes anuals i la distribució del resultat de l’exercici 2016.

Aquest ha estat el quart exercici sencer en què GUSAM ha gestionat tots els serveis municipals que li han estat encarregats per l’Ajuntament durant els anys 2011 i 2012: cicle integral de l’aigua, deixalleria, escola bressol i neteja d’edificis. A més, s’ha iniciat la gestió de l’Aula de Formació d’Adults.

El resultat de l’exercici ha estat positiu, amb un superàvit de 158.855,33 euros que es distribuirà a reserves de la societat. La xifra total d’ingressos reflectit en el compte d’explotació és superior al milió i mig d’euros, fruit de les activitats que realitza actualment l’empresa municipal.

A banda d’aquest superàvit, és rellevant destacar que aquest exercici 2016 (i per segon any consecutiu) la societat municipal no ha rebut cap subvenció de l’Ajuntament, tal i com venia succeint des de l’any 2010.

A part d’aquests resultats econòmics positius, s’han realitzat inversions i millores en els serveis gestionats. Algunes d’aquestes intervencions han estat:

 - En el servei del cicle integral de l’aigua, s’ha invertit 145.047,10 euros en la substitució de diversos trams de canonades antigues, instal·lació de comptadors sectorials i s’han millorat algunes instal·lacions, el que ha permès mantenir estable el rendiment de la xarxa en un 67% aproximat.

- Pel que fa al servei de deixalleria s’ha continuat amb la implantació del sistema de targetes pels usuaris, s’han sanejat i pintat tant la bàscula que hi ha a l’entrada com la façana i s’ha potenciat la reutilització dels materials amb expositor i gestió de demandes.

- En relació al servei d’escola bressol, s’ha adquirit una joguina de gran format pel pati del centre, s’han renovat els materials pel desenvolupament de nous continguts pedagògics i s’ha impartit formació al personal docent en matèria d’experimentació i també de primers auxilis.

- En el servei de neteja d’edificis, s’han fet neteges extraordinàries d’espais com el Celler de Can Borrell, el pis d’emergència del carrer de Les Flors o la Sala Municipal després de determinats esdeveniments.  

- En el servei de formació d’adults, s’ha creat el claustre de professors del centre (que es reuneix mensualment) i elegit l’equip directiu. S’ha canviat la ubicació de les aules per a una millor compatibilitat amb l’Aula de Música i s’ha creat una borsa de treball per a substitucions del personal contractat.

Els comptes van ser aprovats per unanimitat de tots els membres de la Junta General que van assistir a la sessió.

Dimecres, 12 Juliol, 2017 - 07:31
Error al visualitzar la imatge